معرفی مدیران

 

رئیس هیئت مدیرهتوحید نیک آمیز
مدیر عاملعلی حفظ الرضایی
نایب رئیس هیئت مدیره محسن رسولی
عضو هیئت مدیرهفرزاد پژند
مشاور بازرسی پروژه وحید ندیران
مدیر پروژه حسین علیزاده
سرپرست بازرسییونس جاوید
مدیر پروژهامیر جمشیدیان
سرپرست کارگاهرشید تیلا
مدیر بخش متالورژیعلی اصغر زرگرزاده